สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษฯ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2561
โดย : นางสาวณัฐณี อินทวงษ์

:: งานหลักสูตรห้องเรียนพิเศษฯ
การจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
[รายละเอียด]