สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

:: ที่ตั้งโรงเรียน ::

       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  97   ถนนประตูชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   
รหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-5443-1275, 0-5443-1522  โทรสาร 0-5443-1522
สถานที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณภายในเมืองโบราณที่เรียกชื่อว่า    เวียงน้ำเต้า  หรือเวียงประตูชัย โดยมีแนวเขตดังนี้
        ทิศเหนือ    :  เป็นประตูหน้า ติดถนนสาย พะเยา-ป่าแดด
        ทิศตะวันออก    :  ติดคูเมืองเก่า
        ทิศใต้    :  ติดหมู่บ้านพักครูพะเยา และถนนสาธารณประโยชน์
        ทิศตะวันตก    :  ติดถนนสายเอเชีย 1   ลำปาง-เชียงราย

พื้นที่โรงเรียน    
        โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด 53 ไร่ 391 ตารางวา โดยแบ่งเป็น
         แปลงที่ 1     44 ไร่ 218 ตารางวา เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
         แปลงที่ 2     7 ไร่ 5 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครู
         แปลงที่ 3     2 ไร่ 168 ตารางวา เป็นที่ตั้งหมู่บ้านพักครูเดิม  และเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

 

 

:: แผนผังแสดงบริเวณโรงเรียน ::