สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะผู้บริหาร


นายมานะ  พิริยพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางโสภา  วงศ์ไชย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

   

นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา 
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 

นายสิทธิโชค  หากิจ
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน