สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะผู้บริหาร

นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


นายจาตุรนต์ เครือสาร 
        รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นางวรรณธนี มั่งคั่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
   

นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอรรณพ ยะตา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ